همه ما به خوبی از اهمیت بازاریابی آگاهی داریم ، چرا که بازاریابی فرآیندی حیاتی است که در فضای در حال تغییر مستمر و اقتصادی ، کمک شایانی به صاحبان کسب و کار می کند .